Privātuma politika

Galvenā » Galvenā » Privātuma politika
1. Privātuma politikas mērķis un darbības joma

1.1. Privātuma politika (turpmāk – Politika) apraksta kārtību, kā tiek sniegta informācija identificētai fiziskai personai (turpmāk – Datu subjekts) un kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildība “SATVA” (turpmāk – Pārzinis) apstrādā Datu subjekta personas datus, t.sk. ja tie ir izlēmuši apmeklēt Pārziņa uzturēto tīmekļvietni www.ihriga.lv, sazināties ar Pārzini, izmantojot norādītos tālruņus vai elektroniskos saziņas līdzekļus, vai apmeklē kādu no Pārziņa organizētajiem pasākumiem, tajā skaitā, Pārziņa telpas, lai iepazītos klātienē ar profesionālās pilnveides izglītības programmām, kā arī interešu izglītību vai saņemtu ar izglītību saistītos pakalpojumus.

1.2. Šajā Politikā ir ietverti pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu datu subjekta interešu un brīvības aizsardzību, tai pašā laikā nodrošinot, datu subjektam godprātīgu, likumīgu un pārskatāmu datu apstrādi.

1.3. Politika ir piemērojama fizisko personu datu apstrādei neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos, u.tml.) un kādās Pārziņa informācijas sistēmās (datu reģistros, datu apstrādes rīkos) tie tiek apstrādāti.

1.4. Politikas aktualizācijas gadījumā, visas izmaiņas, kā arī tās vēsturiskās redakcijas par pēdējiem diviem mēnešiem, tiek publicētas Pārziņa mājaslapā sadaļā Privātuma politika.

2. Informācija par pārzini

Personas datu apstrādes Pārzinis – Valodu mācību centrs “International House Rīga-Satva” (turpmāk tekstā – izglītības iestāde), kas ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Satva”, reģistrācijas Nr. 50103110141, jur.adrese: Alfrēda Kalniņa ielā 1A-24, Rīga, LV-1050, tālr. 67226641, dibināta izglītības iestāde, e-pasts: ihriga@ihriga.lv. Personu datu speciālista kontaktinformācija: das@ihriga.lv.

3. Piemērojamie tiesību akti

3.1.Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

3.2. Fizisko personu datu aizsardzības likums

3.3. Izglītības likums

3.4. Vispārējās izglītības likums

3.5. Citi piemērojamie tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā, tajā skaitā, normatīvie akti, kas reglamentē informācijas sabiedrības pakalpojumus.

4. Personas datu apstrādes nolūki

4.1. Pārzinis personas datus apstrādā, galvenokārt pusaudžu un pieaugušo profesionālās pilnveides un interešu izglītības programmu sagatavošanas nolūkā. Pārzinis kopā ar vienu, vai vairākām citām organizācijām, savstarpēji vienojoties un nosakot, katram attiecīgos pienākumus, personu datus var apstrādāt kopīgi.

4.2. Pārzinis apstrādā personas datus šādā nolūkā:

4.2.1. Pārzinis uz līguma pamata, kas noslēgts ar datu subjektu, apstrādā personas datus, kas nepieciešami ar datu subjektu slēdzamā līguma sagatavošanai, līguma partnera identifikācijai, līguma un no līguma izrietošo papildu saistību savstarpējai izpildei, saziņai ar valsts iestādēm (t.sk. piemēram ar Izglītības ministriju), juridisko saistību izpildes nolūkā un tiesisko jautājumu un strīdu risināšanai. Tā ietvaros primāri tiek apstrādāti šādi dati: izglītojamā un viņa pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, ziņas par saistītajiem pakalpojumiem un attiecīgo saistību izpildi. Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1.punkta b) apakšpunktu.

4.2.2. izglītojamo datu reģistra uzturēšanai un mācību procesa organizēšanai. Tā ietvaros primāri tiek apstrādāti šādi dati: izglītojamā un viņa pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, ziņas par izglītību. Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1.punkta f) apakšpunktu un ievērotu Izglītības un vispārējās izglītības likumā ietvertās prasības.

4.2.3. izglītības procesu analīzei, lai ar analīzes rezultātu palīdzību uzlabotu mācību programmu klāstu un kvalitāti, kā arī izveidotu izglītojamiem labākus piedāvājumus. Tā ietvaros primāri tiek apstrādāti šādi dati: dzimums, vecums, izglītojamā zināšanu novērtējums. Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1.punkta a) apakšpunktu.

4.2.4. nododot Izglītojamo apmierinātības pētījumus organizējošam uzņēmumam. Tā ietvaros primāri tiek apstrādāti šādi dati: dzimums, vecums, mācību programma un ilgums, izglītojamā zināšanu novērtējums. Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1.punkta a) apakšpunktu.

4.2.5. pārziņa reklāmas un informācijas materiālu piegādei pa pastu vai e-pastu (tiešais mārketings). Tā ietvaros primāri tiek apstrādāti šādi dati: izglītojamā un viņa pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, ziņas par saistītajām apmācības programmām. Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1.punkta a) apakšpunktu.

4.2.6. pārziņa organizēto pasākumu atspoguļošanai sabiedrībai, lai veicinātu izglītības iestādes atpazīstamību. Apmeklējot Pārziņa vai tā grupas organizētos pasākumus, pasākuma apmeklētāji var tikt fotografēti, iemūžināti videomateriālos, kā arī var tikt lūgti sniegt intervijas vai viedokli par pasākuma norisi, fiksējot Jūsu vārdu, uzvārdu un, ja nepieciešams, papildus informāciju, ko vēlēsieties sniegt. Attiecīgie materiāli var tikt izmantoti Pārziņa arhīva veidošanai un zīmola atpazīstamības nodrošināšanai, publicējot video ierakstu, fotogrāfijas Pārziņa sociālajos tīklos, kā arī jebkurā masu informācijas līdzeklī. Tāpat, it sevišķi, ja Jūs esat saņēmuši ielūgumu uz kādu no Pārziņa organizētajiem pasākumiem, tad, lai nodrošinātu pasākuma drošu norisi, no Jums var tikt papildus pieprasīta informācija, kas identificē Jūs (vārds, uzvārds u.tml.). Apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta a) un f) apakšpunktu.

4.2.7. lai novērstu vai atklāt noziedzīgus nodarījumus saistībā ar personu un īpašuma aizsardzību, Pārziņa vai trešās personas tiesisko interešu aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzību Pārziņa telpās un tā pieguļošās teritorijās tiek veikta videonovērošana. Datu subjektam ieejot/nokļūstot Pārziņa telpās vai tās teritorijā, kurā tiek veikta videonovērošana, var tikt apstrādāti tā attēls un laiks, kad tā ir apmeklējusi telpas. Videonovērošana netiek veikta teritorijās, kur datu subjekti sagaida paaugstinātu privātumu, atpūtas zonās, ģērbtuvēs u.tml. Videonovērošanas kameru ieraksta zonas ir koncentrētas uz gaiteņiem, ieeju/ izeju, automašīnām to plūsmu Pārziņa teritorijā. Videonovērošana tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1.punkta d) un f) apakšpunktu.

4.2.8. telefona sarunu audioieraksta veikšanu ar mērķi nodrošināt un uzlabot Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti un Pārziņa tiesisko interešu aizsardzību. Zvanot uz Pārziņa norādītajiem tālruņa numuriem, var tikt veikts komunikāciju satura ieraksts, kā arī fiksēts zvanītāja tālr. nr., ja vien zvanītājs nebūs veicis pasākumus, lai tas netiktu atklāts. Telefona sarunu audioieraksts tiek veikts (ja tiek veikts), pamatojoties uz Regulas 6. panta 1.punkta f) apakšpunktu. Kā arī, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti un nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām.

4.2.9. ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšanai un uzskaitei, lai nodrošinātu Pārziņa leģitīmo interešu ievērošanu. Sazinoties rakstveidā ar Pārzini, var tikt saglabāts komunikācijas saturs un laiks, kā arī, informācija par izmantoto komunikācijas rīku. Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu. Apstrāde tiek pamatota, lai Pārzinis izpildītu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi, tas ir, uzskaitītu korespondenci, kas atbilst Pārziņa nomenklatūrai un prasībām, kas izriet no “Arhīva likuma” un sūdzību gadījumā nodrošinātos ar pierādījumiem;

4.2.10. tīmekļvietnes apmeklējuma vēstures analīzei, tirgus izpētes veikšanai, un datu subjektu viedokļu analīzi, kā arī statistikas un dažu tīmekļvietnes funkciju izmantošanai un vietnes satura atainošanai atbilstoši lietotājam. Pārzinis veic apmeklējumu vēstures analīzi, izmantojot tiešsaistes identifikatorus, kā arī datu subjekta apzināti atstāto informāciju (piemēram, novērtējumu par sniegto servisu, tīmekļvietnes apmeklējuma pieredze, pārvietošanos, informāciju par vēlmi apmeklēt kādu no Pārziņa organizētajiem pasākumiem u.tml.), lai veiktu tirgus izpēti un viedokļu analīzi. Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1.punkta f) apakšpunktu un, lai analizētu izglītības iestādes atpazīstamību.

4.2.11. Pārziņa pārvaldībā esošo informācijas sistēmu aizsardzībai no apdraudējumiem tiek reģistrēts lietotāja ierīces identifikators, TCP/IP adrese, datums un laiks, kā arī darbības ar datnēm. Apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1.punkta f) apakšpunktu un izmeklētu gadījumus, kad ir veikts mērķtiecīgs uzbrukums Pārziņa informācijas sistēmām.

4.3. Īpasu kategoriju datu apstrāde (rase vai etniskā izcelsme, politiskie uzskati, reliģiskā vai filozofiskā pārlieciba, daliba arodbiedribā vai ar veselibas stāvokli vai seksuālo orientāciju saistitie dati) ir aizliegta, izņemot Regulas 9. panta 2. punkta b) un h) apakšpunktā noteiktajos gadījumos saistībā ar:

4.3.1.Pārziņa nodarbināto veselības stāvokli (obligātās veselības pārbaudes kartes, darbnespējas lapas);

4.3.2.Pārziņa nodarbināto piederību pie arodbiedrības pirms darba līguma uzteikšanas;

4.3.3.Vides un izglītības pieejamības nodrošināšanu izglītojamiem ar īpašām vajadzībām.

4.4. Datu subjektiem piedāvājamo valodu mācību kvalitātes paaugstināšanas un pieredzes uzlabošanas nolūkā Pārzinim ir tiesības papildus šajos noteikumos minētajiem apstrādāt arī citus personas datus. Tādu pašu iemeslu dēļ Pārzinim var rasties nepieciešamība apstrādāt datus arī citiem mērķiem, papildus šajos noteikumos noteiktajiem. Šajā punktā norādītās vajadzības rašanās gadījumā Pārzinis izvērtē attiecīgās apstrādes tiesiskumu, nodrošina datu subjekta informētību par attiecīgo apstrādi un saistītajām tiesībām saskaņā ar tiesību aktu prasībām.

4.5. Apstrādājot personas datus citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā Politikā, Pārzinis par to apstrādes individuālajiem nosacījumiem informē datu subjektu atsevišķi, ievērojot Regulas 13. panta nosacījumus. 

5. Personas datu apstrādes laikaposms

5.1. Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

5.1.1. Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktos noteiktais personas datu glabāšanās termiņš

5.1.2.kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

5.1.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesisks pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;

5.1.4. Pārzinim nepieciešams aizsargāt Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību.

5.1.5. videonovērošanas ieraksti tiek glabāti 30 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais videoieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

5.1.6. telefona sarunu audioieraksti tiek glabāti 60 dienas, ja vien attiecīgajā audioierakstā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējami, palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses. Šajā gadījumā, attiecīgais audioieraksts var tikt izgūts un saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim.

5.2. ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, pasta vēstules un cita veida) saglabāšana un uzskaite tiek glabāta 5 gadus, ja vien attiecīgajā komunikācijā netiks atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas iespējami palīdzēs Pārzinim vai trešajām personām nodrošināt to tiesiskās intereses.

5.3. informāciju par Pārziņa organizēto pasākumu atspoguļošana masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu atpazīstamību tiks glabāta patstāvīgi.

5.4. Apmeklējuma vēstures analīzi, lai veiktu tirgus izpēti, un datu subjektu viedokļu analīzi tiek glabāta 1. gadu.

5.5. Pārziņa reklāmas un informācijas materiālu piegādei pa pastu vai e-pastu (tiešais mārketings) adresātu kontaktinformāciju tiek glabāta patstāvīgi, kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei;

5.6. Informācija par izglītojamo mācību procesa organizēšanu tiek glabāta 10. gadi.

5.7. Informācija par personu datu pieprasījumiem tiek glabāta 2. gadi.

5.8. Notikumu žurnāls personu datu apstrādes informācijas sistēmās tiek uzglabāts 1.gadu.

5.9. Pēc glabāšanas laikposma beigām Pārzinis izvērtē tiesiskās intereses, un gadījumā, ja nav būtiska pamatojuma datus uzglabāt ilgāk par noteikto periodu, tie tiek neatgriezeniski dzēsti.

6. Personu datu saņēmēji

6.1. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:

6.1.1. tiesībsargājošai iestādei, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem, un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi, īpaši jāpieprasa;

6.1.2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, fotogrāfam veicot foto darbus) vai, ja ir nepieciešams uzlabot labāku pakalpojumu servisu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam;

6.1.3. saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu;

6.1.4. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

6.2. Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvarotiem darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.

6.3. Pārzinis savu pakalpojumu pārdošanā var izmantot apakšuzņēmējus. Tāpēc datu apstrādei ar šiem noteikumiem pieļaujamajā apmērā var būt nepieciešams vai var būt lietderīga personas datu nodošana mūsu piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem.

6.4. Pārzinis izsniegs fizisko personu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas pamatotiem objektīviem apstākļiem.

6.5. Šajā Politikā norādītos personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, (valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts), izņemot datus, kas apstrādāti elektroniskajā vidē. Šajā gadījumā, Pārziņa izvēlētie Apstrādātāji (google.com (google analytics), facebook.com, twitter.com, snapchat, u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus ārpus Eiropas savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.

7. Informācija, ko sniedz Datu subjektam par personas datu apstrādi

7.1. Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst šādas metodes:

7.2. videonovērosanas vietās tiek izvietoti paziņojumi, ar kuriem Datu subjektus (gājējus, autovaditājus, apmeklētājus, darbiniekus u.c.) bridina par to, ka Pārziņa teritorijā notiek videonovērosana, sniedzot pamatinformāciju saistibā ar videonovērosanu, kā ari informē par iespējām saņemt detalizētāku informāciju;

7.3. zvanot uz Pārziņa norādītajiem kontakttālruņiem, datu subjekts tiek informēts par audioieraksta veikšanu (ja tāds tiek veikts);

7.4. izziņojot informāciju par Pārziņa pasākumiem, Pārzinis sniedz pamatinformāciju pasākuma laikā vai pirms tam izziņojot to tīmekļvietne vai izliekot informatīvu paziņojumu pie pasākuma telpām;

7.5. apmeklējot tīmekļvietni, Datu subjekts var iepazīties ar paziņojumu par to, kādas sīkdatnes tiek izmantotas, kā arī tiek aicinātas iepazīties par šo Politiku;

7.6. aizpildot iesniegumus, anketas Datu subjektam tiek sniegta kodolīga informācija par personu datu apstrādes nolūkiem

7.7. Ši Pārziņa Politika ir publiski pieejama internetā Pārziņa timekļvietnē www.ihriga.lv un Pārziņa klientu apkalpošanas vietās;

8. Datu subjekta tiesības

8.1 Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

8.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

8.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).

9. Personu datu aizsardzības tehniskie un organizatoriskiem pasākumi

9.1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

9.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

9.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā, piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.) un informēs Datu valsts inspekciju.

Scroll to Top